Voimassa oleva sopimus

VOIMAANTULOAJAT

Eurovaikutteiset korotukset tulevat voimaan 1.6.22 alkaen, tekstimuutokset 1.3.22 alkaen, pois lukien perhevapaat, jotka tulevat voimaan 1.8.22, koska perhevapaauudistus tulee silloin voimaan.

PERHEVAPAAT

Oikeus muuttaa perhevapaan ajankohtaa

Oikeutta muuttaa perhevapaan ajankohtaa kiristetään, perustelluksi syyksi katsotaan ennalta-arvaamaton ja olennainen muutos lapsen hoitamisedellytyksissä.

Perustelluista syistä esimerkkinä ovat: lapsen tai toisen vanhemman pitkäaikainen ja vakava sairastuminen, kuolema tai vanhempien avioero.

Sen sijaan muutosoikeutta ei ole, mikäli puolison jää työttömäksi tai hoitovapaan aikana tulisi mahdollisuus järjestää lapsen hoito muualla kuin kotona.

Omaishoitovapaa

Uutena tulee oikeus omaishoitovapaaseen. Näitä päiviä voi olla 5 vuodessa ja ne ovat palkattomia. Omaisella tarkoitetaan lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa.

Omaishoitovapaapäivät tulee ilmoittaa hyvissä ajoin työnantajalle ja pyynnöstä on työntekijän esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta

Äitiys- ja isyysvapaa

Synnyttäjän oikeus 72 palkalliseen arkipäivään säilyy ennallaan.

Palkallinen toiselle vanhemmalle maksettava jakso pitenee yhdeksästä arkipäivästä 18 arkipäivään.

Tilapäinen hoitovapaa: lapsen ikärajaa nousee nykyisestä 10 vuodesta 12 vuoteen.

LOMAT

Vuosilomien pitämisen takaraja

Vuosilomien pitämisaika tilanteessa, jossa työntekijällä on ollut pitkä virka-/työvapaa, pidennetään nykyisestä seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä, seuraavan vuoden loppuun.

Poissaolon on oltava niin pitkä, ettei ole mahdollista pitää lomia esimerkiksi perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaa. Molempien osapuolten on oltava yksimielisiä. Perustilanteessa säilyy edelleen ns. vanhojen lomien pitämisen takarajana 30.4. mennessä.

Yleistyöaika, ei kiinteitä työpäiviä (esim. suntiot)

Entiseltä nimeltään jaksotyötä tekevät, tulee uutena mahdollisuus toimia eri lailla kuin lomien kulumistaulukko on. Käytännössä tarkoittaa sitä, että voidaan sopia työntekijän kanssa niin, että esim. toinen taulukon mukainen työpäivä merkitäänkin lomapäiväksi eli laskenta on +1 päivä.

Esimerkki: työntekijä anoman lomajakson pituus olisi 4 kalenteripäivää lomaa, ei arkipyhiä.

Taulukon mukaan: kuluu 3 lomapäivää, jää pidettäväksi 15 h 18 min eli kaksi työpäivää.  

Työntekijä haluaisi kuitenkin tehdä vain yhden työpäivän viikolla, mikäli se on mahdollista töiden kannalta, voidaan sopia, että taulukosta poiketen lomapäiviä meneekin 4, jolloin jäljelle jää tehtäväksi vain yksi työpäivä, jolla viikon työvelvoite täyttyy.

Huom. tässä pitää katsoa, että käytössä oleva työajansuunnitteluohjelma ja Populus laskevat lomat oikein.

Omaishoitovapaa

Omaishoitovapaa on palkattomuudesta huolimatta työssäolon rinnastettavaan poissaoloaikaa. Vaikuttaa, kun katsotaan sitä, täyttyykö lomaoikeus.

EUROVAIKUTUKSET

Käytännön vaikutukset

Yleiskorotuksen vaikutukset: palkka nousee kesäkuusta alkaen, peruspalkka kaikilla + 2 %, mutta osalla myös kokemuslisä.  Jos verokortin vuosituloraja on ollut lähellä tämän hetken vuosiansioita, on syytä tarkistaa muutosverokortin tarve lisäprosentin välttämiseksi. Kannattaa odottaa kesäkuun lomarahat ja korotus ennen rajan tarkastamista verottajan sivuilla.

Suorituslisä

Suorituslisää ei makseta joissakin seurakunnissa ollenkaan tai jaetaan kaikkien kesken tasan. Tähän on puututtu, eikä tasajako ole enää mahdollinen.

Kokemuslisätaulukko

Kokemuslisätaulukon tasot nousevat reilusti, painopiste vähintään 10 vuotta kokemuslisää olevissa. Kokemuslisässä on kolme tasoa: 5, 10 ja 15 vuotta ja sen suuruus määräytyy vaativuusryhmän mukaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että suurimman osan kokemuslisä on edelleen taulukon tasoa korkeampi, jolloin korotusta ei tapahdu.

Selitys eri tasoihin on siinä, että osalla on ns. peritty korkeampi prosenttipohjainen kokemuslisätaso: olivat töissä, kun vuosisidonnainen palkanosa vaihtui taulukkoon. 

Kuukausipalkka ja tuntipalkat

Yleiskorotus peruspalkkaan ja mahdollisiin erityisiin perusteisiin ja tuntipalkkoihin + 2 %, voimaan 1.6. alkaen.

Palkkiot

Leirinjohtajan lisä nousee nykyisestä 19,01 eurosta, 21 euroon.

Luottamusmiespalkkioihin korotus: 5–34 edustettavaa: 65 eurosta 66 euroon ja 35–64 edustettavaa: 85 eurosta 87 euroon.

Työsuojeluvaltuutetun palkkioihin korotus: nykyisestä 54 eurosta 55 euroon, taso perustuu seurakunnan jäsenmäärään.

Ilta- ja yötyökorvaukset

Iltatyökorvaus (18–23) nykyisestä 1,50 eurosta, 1,53 euroon.

Yötyökorvaus (23–07) nykyisestä 2,95 eurosta, 3,01 euroon.

Toimituspalkkiot

Suositus on korottaa 5 prosentilla, suositus vaatii seurakunnan päätöksen. 

LEIRIVAPAAT

Työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden ja työsuhteisten toisen leirityöaikahyvityspäivän ehdot täyttyvät, kun leiri on kestänyt vähintään 4 vuorokautta ja 12 tuntia, aikaisemmin raja oli 6 vuorokautta ja 12 tuntia. 

VIIKKOVAPAIDEN SIJOITTELU TYÖAJATTOMASSA TYÖSSÄ

Työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän viikkovapaat: soveltamisohje, että vapaapäivät ovat säännöllisinä peräkkäisinä vapaapäivinä.